Quy trình kỹ thuật

Quyết định số 338/QĐ-YTST Ngày 15/11/2018 ban hành tài liệu chuyên môn “Quy trình kỹ thuật các chuyên ngành” áp dụng tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Ngày 15/11/2018 Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Trung tâm Y tế quận Sơn Trà thông qua tài liệu chuyên môn “Quy trình kỹ thuật các chuyên ngành áp dụng tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà”. Tài liệu chuyên môn gồm 523 Quy trình kỹ thuật thuộc 11 chuyên ngành như sau:

Quy trình kỹ thuật Xét nghiệm

QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM (Ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)

Quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng

QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)

Quy trình kỹ thuật Y học cổ truyền

QUY TRÌNH KỸ THUẬT Y HỌC CỔ TRUYỀN (Ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)

Quy trình kỹ thuật Sản phụ khoa

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN PHỤ KHOA (Ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)

Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa

QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA (Ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)