Các phòng chức năng

Phòng Tài chính – Kế toán

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên phòng: Phòng Tài chính – Kế toán 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Làm đầu mối giúp Giám đốc trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện; b) Tổ chức thực hiện… Read more »

Phòng Điều dưỡng

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên phòng: Phòng Điều dưỡng 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về: Công tác chăm sóc, theo dõi điều trị nội trú; công tác chăm sóc, theo… Read more »

Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên phòng: Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về: Công tác xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm; công tác chuyên… Read more »

Phòng Tổ chức – Hành chính

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên phòng: Phòng Tổ chức – Hành chính 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về: Công tác tổ chức bộ máy; công tác nhân lực; công tác… Read more »