Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tài chính – Kế toán

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên phòng: Phòng Tài chính – Kế toán 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Làm đầu mối giúp Giám đốc trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện; b) Tổ chức thực hiện… Read more »