Khoa Chuẩn đoán hình ảnh

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Chẩn đoán hình ảnh 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Xây dựng kế hoạch hoạt động về chẩn đoán hình ảnh; b) Thực hiện các chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo nhiệm vụ của Trung… Read more »