Khoa Chẩn đoán hình ảnh

GIỚI THIỆU CHUNG

1.Tên khoa: Khoa Chẩn đoán hình ảnh

2.Liên hệ:

3.Lịch sử phát triển:

4.Chức năng và nhiệm vụ:

    1. a) Xây dựng kế hoạch hoạt động về chẩn đoán hình ảnh;
    2. b) Thực hiện các chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo nhiệm vụ của Trung tâm; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ theo quy định;
    3. c) Phối hợp thực hiện công tác quản lý sức khỏe hộ gia đình; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
    4. d) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

    đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

5.Tổ chức nhân sự:

5.1.Lãnh đạo khoa phòng:

– Phó Trưởng khoa: CN.Mai Tiến Dũng

(Sđt:01689767575, email:dungmt2@danang.gov.vn)

5.2.Nhân sự: 13

 • – Bác sĩ: 2
 • – Kỹ thuật viên đại học: 2

– Kỹ thuật viên trung cấp, cao đẳng : 6

– Điều dưỡng: 2

 • – Hộ lý: 1

6.Thành tựu:

Một số hình ảnh về cơ sở hạ tầng tại khoa phòng: