Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên phòng: Phòng Tổ chức – Hành chính 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về: Công tác tổ chức bộ máy; công tác nhân lực; công tác… Read more »