Phác đồ điều trị

Quyết định số 337/QĐ-YTST Ngày 15/11/2018 ban hành tài liệu chuyên môn “Phác đồ điều trị các chuyên ngành” áp dụng tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Ngày 15/11/2018 Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Trung tâm Y tế quận Sơn Trà thông qua tài liệu chuyên môn “Phác đồ điều trị các chuyên ngành áp dụng tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà”. Tài Testosterone Supplements liệu chuyên môn gồm 345 Phác đồ điều trị thuộc 10 chuyên ngành như… Read more »

Phác đồ điều trị Phục hồi chức năng

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)

Phác đồ điều trị Y học cổ truyền

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN (Ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)

Phác đồ điều trị Sản phụ khoa

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SẢN PHỤ KHOA (Ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)

Phác đồ điều trị Ngoại khoa

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA (Ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)

Phác đồ điều trị Nhi khoa

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA (Ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)

Phác đồ điều trị Nội khoa

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA (Ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)