Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN SƠN TRÀ