Quyết định số 337/QĐ-YTST Ngày 15/11/2018 ban hành tài liệu chuyên môn “Phác đồ điều trị các chuyên ngành” áp dụng tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Ngày 15/11/2018 Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Trung tâm Y tế quận Sơn Trà thông qua tài liệu chuyên môn “Phác đồ điều trị các chuyên ngành áp dụng tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà”. Tài Testosterone Supplements liệu chuyên môn gồm 345 Phác đồ điều trị thuộc 10 chuyên ngành như sau: