Phòng Tổ chức – Hành chính

GIỚI THIỆU CHUNG

1.Tên phòng: Phòng Tổ chức – Hành chính

2.Liên hệ:

3.Lịch sử phát triển:

4.Chức năng và nhiệm vụ:

a) Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về: Công tác tổ chức bộ máy; công tác nhân lực; công tác quản lý tài sản, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và công tác văn thư, lưu trữ;

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động về: Quy hoạch cán bộ, chế độ, chính sách tiền lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; bảo vệ chính trị nội bộ; hành chính, quản trị và thống kê, báo cáo;

  1. c) Phối hợp thực hiện các hoạt động về: Đào tạo, đào tạo liên tục, hội thảo, hội nghị, tập huấn và nghiên cứu khoa học;
  2. d)  Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động của đơn vị. Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, Website bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với Sở Y tế, Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan;
  3. e) Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị hành chính cho các khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định.
  4. f) Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng trong Bệnh viện.  Tổ chức sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.
  5. g) Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi, đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.
  6. h) Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.
  7. i) Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
  8. k) Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp, hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện. Đảm bảo cung cấp đầu đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện. Vận hành hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện.
  9. l) Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

m) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

5.Tổ chức nhân sự:

5.1.Lãnh đạo khoa phòng:

– Trưởng phòng: CN.Nguyễn Cơ

(Sđt:0945888418, email:con@danang.gov.vn)

– Phó phòng 1 (Hành chính): CN.Trương Minh Đông

(Sđt:0913432108, email:dongtm@danang.gov.vn)

– Phó phòng 2 (Tổ chức cán bộ): CN.Nguyễn Thị Hà

(Sđt:0978803721, email:hant20@danang.gov.vn)

5.2.Nhân sự: 17

– Hành chính: 7

– Lái xe: 2

– Công nghệ thông tin: 2

– Bảo vệ: 6

6.Thành tựu:

Một số hình ảnh về cơ sở hạ tầng tại khoa phòng: