Phòng Tài chính – Kế toán

GIỚI THIỆU CHUNG

1.Tên phòng: Phòng Tài chính – Kế toán

2.Liên hệ: CN.Trần Ngọc Minh – Sđt:094567844

3.Lịch sử phát triển:

4.Chức năng và nhiệm vụ:

  1. a) Làm đầu mối giúp Giám đốc trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện;
  2. b) Tổ chức thực hiện các hoạt động về: Cấp kinh phí cho Đội Y tế dự phòng và Trạm Y tế phường theo kế hoạch đã được phê duyệt; tổ chức thu các loại phí, lệ phí và các dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo, quyết toán tài chính, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo quy định của pháp luật;
  3. c) Phối hợp thực hiện các hoạt động về: Xây dựng kế hoạch và triển khai, giám sát thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước; quản lý nhân lực, tài sản, thuốc, vật tư, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; đào tạo, đào tạo liên tục, hội thảo, hội nghi, tập huấn và nghiên cứu khoa học.
  4. d) Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.
  5. e) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

5.Tổ chức nhân sự:

5.1.Lãnh đạo khoa phòng:

– Trưởng phòng: CN.Trần Ngọc Minh

(Sđt:094567844, email:minhtn@danang.gov.vn)

– Phó trưởng phòng: CN.Nguyễn Thị Minh Huệ

(Sđt:0916066027, email:huentm@danang.gov.vn)

  • – Phó trưởng phòng: CN.Đồng Thị Vi Thảo
  • (Sđt:0906535084)

5.2.Nhân sự: 22