Quy trình kỹ thuật Y học cổ truyền

QUY TRÌNH KỸ THUẬT Y HỌC CỔ TRUYỀN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)