Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa

QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)