Quyết định số 338/QĐ-YTST Ngày 15/11/2018 ban hành tài liệu chuyên môn “Quy trình kỹ thuật các chuyên ngành” áp dụng tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Ngày 15/11/2018 Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Trung tâm Y tế quận Sơn Trà thông qua tài liệu chuyên môn “Quy trình kỹ thuật các chuyên ngành áp dụng tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà”. Tài liệu chuyên môn gồm 523 Quy trình kỹ thuật thuộc 11 chuyên ngành như sau: