Quy trình kỹ thuật Xét nghiệm

QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)