Quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ ĐIỆN QUANG CAN THIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)

Invalid URL for PDF Viewer