Tổng quan về Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà được thành lập theo Quyết định số 354/QĐ-YT ngày 27 tháng 02 năm 1997 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, chỉ tiêu giường bệnh tại khối bệnh viện Trung tâm Y tế năm 2014 là 170 giường bệnh.

Bệnh viện đa khoa thuộc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng công nhận là Bệnh viện hạng II theo Quyết định số 2487/QĐ-UB ngày 04 tháng 4 năm 2012. Trung tâm Y tế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nãng, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch: TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN SƠN TRÀ.
Địa chỉ: Số 1118 – đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà , thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại: 0511.3946869 – 0511.3936069

Số Fax: 0511.3936069

Email: trungtamytesontra@danang.gov.vn

Website: benhviensontra.com.vn

I.Tổ chức đoàn thể của Trung tâm gồm:

1.1 Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Trung tâm là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ lãnh đạo các hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong khuôn khổ Hiến pháp, Pháp luật và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

1.2 Các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp: Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Y tế thành phố Đà Nẵng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trực thuộc Quận Đoàn Sơn Trà, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Các tổ chức này có trách nhiệm phối hợp cùng với Ban Giám đốc để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể, tổ chức xã hội đã được xác định trong Điều lệ của tổ chức đó.

II.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đối tượng được phục vụ :

1. Chức năng :

1.1 Khám, cấp cứu, chữa bệnh, phục hồi chức năng.

1.2 Đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế; chỉ đạo tuyến và tham gia phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế trên địa bàn quận.

1.3 Nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ người bệnh và phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

2. Nhiệm vụ:

2.1 Khám, cấp cứu, chữa bệnh, phục hồi chức năng.

a) Khám, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trong địa bàn quận Sơn Trà và các khu vực lân cận;

b) Tổ chức triển khai thực hiện các kỹ thuật cao khi đủ điều kiện;

c) Phục hồi chức năng sau điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng;

2.2 Đào tạo cán bộ :

a) Là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế;

b) Đào tạo và tham gia đào tạo cán bộ y tế theo quy định;

c) Đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức trong đơn vị và các cơ sở y tế khác khi có nhu cầu;

2.3 Nghiên cứu khoa học :

a) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng những tiến bộ khoa học để phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng

b) Chủ trì, tham gia các công trình nghiên cứu khoa học theo sự phân công;

c) Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2.4 Chỉ đạo tuyến :

a) Tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng hệ thống mạng lưới các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn quận Sơn Trà theo phân cấp;

b) Chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn cho tuyến trước;

c) Theo dõi, giám sát các hoạt động chuyên môn trong khu vực được phân công;

d) Tham gia hỗ trợ tuyến trước tổ chức triển khai các chương trình, dự án y tế liên quan;

2.5 Phòng, chống dịch bệnh :

a) Thường xuyên phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế để thực hiện truyền thông, giáo dục sức khoẻ về phòng chống dịch bệnh và các loại tại nạn;

b) Tham gia phòng, chống dịch bệnh; khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ.

2.6 Hợp tác quốc tế :

a) Chủ động thiết lập các mối quan hệ, hợp tác về khám, chữa bệnh, cung cấp trang thiết bị, đào tạo, nghiên cứu khoa học với các nước và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài kể cả các tổ chức phi chính phủ theo quy định của pháp luật.

2.7 Quản lý đơn vị :

a) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị theo quy định của pháp luật;

b) Triển khai và mở rộng các dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo, hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng nguồn kinh phí, cải thiện đời sống cán bộ, viên chức;

c) Thực hiện chủ trương xã hội hoá ngành y tế của Đảng và Nhà nước; huy động nguồn vốn trong xã hội nhằm đầu tư, nâng cấp đơn vị đúng pháp luật.

2.8 Quản lý kinh tế y tế:

a) Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính, từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

b) Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư liên doanh liên kết của nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác.

2.9 Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo sự phân công của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà.

3. Quyền hạn:

3.1 Trung tâm được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu phục vụ công tác chuyên môn và các công tác khác theo quy định của pháp luật; được đưa ra những kết luận khoa học làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan chức năng xem xét, xử lý và ứng dụng thực tiễn.

3.2 Trung tâm được quyền tự chủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định và phân cấp của Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và trước pháp luật về hoạt động của mình.

4. Đối tượng phục vụ:

4.1 Người bệnh bị tai nạn, chấn thương và các cấp cứu khác.

4.2 Người bệnh do Trạm y tế chuyển đến.

4.3 Người bệnh và các đối tượng khác khi có nhu cầu.

III. Cơ cấu tổ chức:

3.1 Ban Giám đốc: Gồm 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc Trung tâm.

3.2 Các Phòng chức năng:

1) Phòng Hành chính-quản trị và Tổ chức cán bộ

2) Phòng Kế hoạch tổng hợp – Kiểm soát nhiễm khuẩn

3) Phòng Điều dưỡng

4) Phòng Tài chính-Kế toán

3.3 Các Khoa lâm sàng

1) Khoa Khám bệnh

2) Khoa Hồi sức cấp cứu

3) Khoa Nội tổng hợp

4) Khoa Ngoại tổng hợp

5) Khoa Phụ sản

6) Khoa Nhi

7) Liên chuyên khoa (Mắt – Răng hàm mặt – Tai mũi họng)

8) Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng

3.4 Các Khoa Cận Lâm sàng

1) Khoa Xét nghiệm (Huyết học, hóa sinh, vi sinh)

2) Khoa Chẩn đoán hình ảnh

3) Khoa Dược

4. Các Đơn vị chuyên môn khác trực thuộc

1) Đội Y tế dự phòng;

2) Đội Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

3) Các Trạm Y tế phường.

IV. Nhân lực chuyên môn :

Tổng số CC-VC-NLĐ có mặt tại Trung tâm Y tế tính đến ngày 31/3/2014:

· Khối bệnh viện : 207

· Khối Y tế dự phòng : 27

· Khối y tế phường : 52

Tổng số bác sỹ: 41 trong đó 2 BS CK2, 2 Thạc sỹ , 24 BS CKI.

Khối phường có 02 bác sỹ, khối dự phòng: 05 bác sỹ.

– 35 bác sỹ thực hiện công tác khám bệnh đã có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh theo quy định của Luật khám, chữa bệnh và có bằng cấp chuyên môn phù hợp với chuyên khoa được phân công.

– 05 bác sỹ đã hoàn tất hồ sơ và đang đề nghị Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề.

– 01 bác sỹ chưa đủ thời gian công tác.

– Các Cử nhân xét nghiệm, đều có bằng cấp chuyên môn phù hợp với công việc được phân công.

– Đơn vị đang tiến hành các thủ tục để cấp phép hoạt động theo luật khám chữa bệnh mới.

V.Cơ sở hạ tầng:

Trung tâm có tổng diện tích mặt bằng 9.970 m2, diện tích đã sử dụng: 6.939 m2, bình quân diện tích 34,84 m2/giường bệnh.

– Bệnh viện được bố trí như sau:

TT Tên công trình Số tầng Diện tích sử dụng (m2)
1 Khu đa chức năng (Khám bệnh, cấp cứu, Liên chuyên khoa,  Phòng mổ, Hậu phẩu, Cận lâm sàng, Hành chính,…)  

3

 

2.650

2 Khoa X-Quang 1 240
3 Khu nhà Ngoại – Sản 2 913
4 Khu khoa Dược + Chống nhiểm khuẩn 2 400
5 Khu nhà Nội – Nhi 2 1.116
6 Khu Y dược cổ truyền-PHCN 2 120
7 Khu Lây nhiễm 2 484
9 Nhà giặt 1 156
10 Nhà để xe nhân viên 1 120
11 Căngtin 1 120
12 Nhà vĩnh biệt 1 20
Tổng cộng  

6.339

VI.Về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị:

Có đầy đủ các phòng ốc, trang thiết bị và nhân lực phục vụ khám các chuyên khoa và theo quy định của Bộ Y tế. Có đủ các thiết bị y tế thiết yếu phục vụ cho khám chữa bệnh theo quy định.