Tóm tắt kết quả tự kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2018

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018 (Áp dụng cho các bệnh viện kiểm tra, đánh giá)