Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

GIỚI THIỆU CHUNG

1.Tên phòng: Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

2.Liên hệ:

3.Lịch sử phát triển:

4.Chức năng và nhiệm vụ:

a) Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về: Công tác xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm; công tác chuyên môn; công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; công tác chỉ đạo tuyến; công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; công tác nghiên cứu khoa học và các chương trình, dự án; các hoạt động về hội nghị, hội thảo;

  1. b) Tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật; thu thập thông tin, phân tích các số liệu liên quan và tổng hợp báo cáo hoạt động của Trung tâm;
  2. c) Tổ chức thực hiện công tác Quản lý chất lượng bệnh Clenbuterol Hydrochloride (Clen) viện; Quản lý, xây dựng Quy chế, tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát hoạt động quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện, là bộ phận đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện về công tác quản lý chất lượng Bệnh viện.
  3. d) Tổ chức thực hiện các hoạt động Công tác xã hội trong quá trình khám chữa bệnh. Khảo sát, xác định đối tượng cần hỗ trợ, xây dựng kế hoạch và phối hợp với các khoa, phòng trong Bệnh viện để triển khai các nhiệm vụ: Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh; Vận động, tìm nguồn lực, tiếp nhận tài trợ để hỗ trợ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn, cơ nhỡ cả về vật chất và tinh thần; Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục sức khỏe và pháp luật trong lĩnh vực y tế; Xây dựng mạng lưới, cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác CTXH trong BV; Tổ chức các hoạt động CTXH tại cộng đồng;
  4. e) Phối hợp thực hiện các hoạt động về: Quản lý thuốc, hóa chất, vật tư, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; quản lý nhân lực, tài chính, tài sản;
  5. f) Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên. Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học;
  6. g) Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của nhà nước;
  7. h) Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

i) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

5.Tổ chức nhân sự:

5.1.Lãnh đạo khoa phòng:

– Trưởng phòng: BSCKI.Dương Quốc Khánh

(Sđt:0905170170, email:khanhdq@danang.gov.vn)

5.2.Nhân sự: 10

  • – Bác sĩ: 2
  • – Thạc sĩ: 1

– Đại học: 2

– Điều dưỡng : 5

6.Thành tựu:

Một số hình ảnh về cơ sở hạ tầng tại khoa phòng: