Khoa Xét nghiệm

GIỚI THIỆU CHUNG

1.Tên khoa: Xét nghiệm

2.Liên hệ:

3.Lịch sử phát triển:

4.Chức năng và nhiệm vụ:

   1. a) Xây dựng kế hoạch hoạt động về xét nghiệm và an toàn sinh học;
   2. b) Thực hiện các xét nghiệm phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo nhiệm vụ của Trung tâm; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm theo quy định;
   3. c) Phối hợp thực hiện công tác quản lý sức khỏe hộ gia đình; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
   4. d) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

   đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

5.Tổ chức nhân sự:

5.1.Lãnh đạo khoa phòng:

– Phó Trưởng khoa: CN.Mai Thị Ba

(Sđt:0914257812, email:bamt@danang.gov.vn)

5.2.Nhân sự: 10

 • – Kỹ thuật viên đại học: 3

– Kỹ thuật viên trung cấp, cao đẳng : 7

6.Thành tựu:

Một số hình ảnh về cơ sở hạ tầng tại khoa phòng: