Kế hoạch về việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực

01