Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, Kế hoạch số 9485/KH-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính

03