Kế hoạch số 173/KH-SYT về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị ngành Y tế thành phố Đà Nẵng