Danh mục Dịch vụ kỹ thuật đồng bộ theo thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/05/2018

THÔNG TƯ 15/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã thực hiện đồng bộ danh mục Dịch vụ kỹ thuật theo QĐ số 4442/QĐ-BYT ngày 13/07/2018 ban hành danh mục các dịch vụ ký thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tương đương về ký thuật và chi phí thực hiện giữa Thông tư số 43, Thông tư 50. thông tư 37, thông tư 15 thay thế thông tư 37.

DANH MUC TUONG DUONG BAN HANH KEM THEO QĐ 4442_BYT_SONTRA (1)