Khai giảng lớp đào tạo liên tục Siêu âm tổng quát tại Bệnh viện Đà Nẵng