Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng năm 2017

BẢNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ BỆNH VIỆN NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 về ban hành các nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016)

Dành cho các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập

Bệnh viện: TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN SƠN TRÀĐịa chỉ chi tiết: số 1118, đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Xã/ Phường: phường An Hải Tây

Quận/ Huyện: quận Sơn Trà

Tỉnh/ Thành phố: Đà Nẵng

Số giấy phép hoạt động: 0543/SYT-GPHD Ngày cấp: 10/10/2014

Ngày………tháng……….năm………

NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN
(ký tên)
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
(ký tên và đóng dấu)